انرژی برق یکی از حیاتی‌ترین نیازهای انسان معاصر است، قدرش را بدانیم.