معاونت فروش و خدمات مشترکین

کد مطلب:  42
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

معاونت فروش و خدمات مشترکین

معاونت فروش وخدمات مشترکین

1. تقسیم وظائف و نظارت بر اجرای آن در کلیه واحدهای تحت سرپرستی
2. نظارت بر عقد قراردادهای برق متقاضیان حوزه ستادی
3. رسیدگی به اختلافات برق در مورد قراردادهای تامین برق و تعیین قراردادها و مقررات مربوط به جهت رفع اختلافات
4. اقدام و پیگیری در تشکیل جلسات به موقع کمیسیون مصارف سنگین و همچنین کمیته تشخیص و قطع و وصل و شرکت مستمر در جلسات مربوط به تشخیص و درآمد
5. رسیدگی به کلیه مسائل مربوط به تشخیص و ووصول مطالبات و اعمال درست مقررات تامین برق
6. مطالعه و بررسی ضوابط حاکم بر روابط شرکت و مشترکین و متقاضیان برق اعم از خانگی ، عمومی ، کشاورزی ، صنعتی ، عادی ، دولتی و رسیدگی به اصلاح وشفاف نمودن روابط
7. نظارت بر کنترل اعلام شرائط و قراردادهای تنظیمی در مناطق مختلف ( مدیریت های اجرایی ) و انطباق آن با مقررات مورد عمل
8. ارائه پیشنهاد در مورد تجدید نظر تعرفه ها و مقررات تامین برق و همکاری در زمینه فوق با سایر شرکتها ی توزیع نیروی برق
9. بررسی و ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و رهنمود های لازم در انجام امور محوله
10. مراجعه مستقیم به واحد های اجرایی به منظور حسن انجام وظائف و راهنمائی لازم
11. اعلام شرائط تامین برق به متقاضیان و مکاتبات دیگر مشترکین در حد اختیارات تفویض شده

12. مطالعه و بررسی کلیه نامه ها ی وارده به دفتر فروش و خدمات مشترکین و ارجاع کار به واحدهای ذیربط

13. نظارت بر اجرای چگونگی نرخ و اعمال کد مناسب تعرفه های برق

14. نظارت بر نحوه اعمال سیاستهای مدیریت مصرف برق برای کلیه مصارف

15. نظارت و رسیدگی اعتراض های مشترکین در رابطه با تعرفه های برق و صورت حسابهای صادره

16. نظارت و رسیدگی بر تهیه گردش کار واحدهای اجرایی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن

17. نظارت و بررسی فعالیت های اصلاحات و تغییرات انشعابات دیماندی و نظارت مستمر عملکرد وصول مطالبات در سطح شرکت

حضور در جلسات و گرهمایی های داخل و خارج شرکت بر حسب وظائف محوله